Friday, July 10, 2009

3. Khulafa' Ar-Rasyidun (11-41H/632-661M)

11-13H/632-634M
Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ra.

11H/632M
1. Para sahabat melantik (membai'at) Saidina Abu Bakar as-Siddiq ra sebagai khalifah yang pertama.

2. Meneruskan misi Usamah bin Zaid.

3. Khalifah Abu Bakar ra memerangai golongan murtad dan suku-suku Arab yang enggan membayar zakat.

11H/633M
1. Perang Yamamah: Islam berjaya membebaskan selatan Syria.

2. Penaklukan al-Hirah di Iraq.

3. Pengumpulan al-Quran: al-Quran dikumpulkan dalambentuk buku diketuai oleh Zaid bin Tsabit.

13H/634M
1. Peperangan Ajnadin di Palestin.

2. Saidina Abu Bakar ra meninggal dunia.


13-23H/634-644M
Khalifah Umar bin al-Khattab ra.

13H/634M
Perang Yarmuk di bawah pimpinan Khalid al-Walid: Islam menang.

14H/635M
1. Damaskus dibebaskan.

2. Perang di Hieromaks, Syria: Islam dan kaum Muslimin menang.

15H/636M
Pembebasan bandar Sur, bandar Akka dan bandar Haifa di Palestin.

16H/637M
1. Pasukan kaum Muslimin yang dipimpin oleh panglima Amru al-Ash membebaskan Kota Hebron di Palestin.

2. Perang Jalula': Parsi dikalahkan.

3. Ibu kota Imperium Parsi, Ctesifon dibebaskan.

17H/638M
1. Perang al-Qadisiyyah.

2. Jerusalem dibebaskan secara damai.

18H/639M
1. Penyusunan Kalendar Hijrah.

2. Para sahabat menetapkan permulaan tarikh Hijrah berdasarkan kepada peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, iaitu hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah untuk mendirikan Negara Islam.

20H/641M
Kota Babylon dan Alexanderia dibebaskan.

21H/642M
1. Seluruh kawasan Mesir dan Tripolo dibebaskan.

2. Perang Nahawand: Islam menang.

3. Keruntuhan Empayar Parsi.

22H/643M
1. Armenia dibebaskan dengan damai.

2. Azerbaijan, Hamazan dan Asfahan dibebaskan.

23H/644M
1. Khurasan dibebaskan.

2. Khalifah Umar rs dibunuh oleh seorang Majusi.

23-35H/644-656M
Khalifah Uthman bin Affan ra.

28H/648M
Pulau Cyprus dibebaskan.

29H/649M
Pulau Rhodes dibebaskan.

31H/652M
1. Naisapur dibebaskan.

2. Pembukuan al-Quran diketuai Zaib bin Tsabit, dikenali sebagai Mushaf Uthmani.

35H/656M
Khalifah Uthman ra dibunuh di Madinah.

35-41H/656-661M
Khalifah Ali bin Abi Thalib ra.

38H/658M
Perang Jamal: Peperangan di antara Khalifah Ali ra dengan penentangnya yang diketuai oleh Aisyah ra.

39H/659M
Perang Siffin: Perang antara Khalifah Ali ra dengan penentangnya yang diketuai oleh Muawiyah.

Hasan al-Basri (643-732M)

40H/660M
Perang Nahrawan: Perang melawan golongan Khawarij.

41H/661M
Khalirah Ali ra dibunuh di Kufah.

41H/661M
Khalifah Hassan bin Ali

41H/661M
Hasan mengundurkan diri setelah 6 bulan.

No comments:

Post a Comment